O'zbekiston ERK Demokratik Partiyasi

"Демократизм йўқ бўлса, нимани чуқурлаштирамиз?"

Мана сизга прокурорларнинг мустакиллиги, уларнинг факат конунларга буйсиниши ва уларга катъий риоя этиши.

"Демократизм йўқ бўлса, нимани чуқурлаштирамиз?"
66 views
10 January 2012 - 14:44

Электрон почтамга тубандаги бир мактуб тушди:

“Демократизм йук булса нимани чукурлаштирамиз?”

Мактубнинг муаллифи, “Ўзбекистонда ҳалол ва адолатли сайловлар учун“ жамоат бирлашмасидан эканлигини билдириб, Тошкентда яшаётганини ёзади ва телефон номерини ҳам келтиради. Демак, бу киши шу бугунларда Ўзбекистоннинг пайтахтида яшаётган бир шахсдир. Унинг исми шарифи Рустамов Шуҳрат Маҳмудович экан. Шуҳрат Маҳмудовичнинг мактуби мазмунидан кўринадики, у И. Каримов “сиёсати”нинг шайдоларидан биридир. Бошқача айтганда Каримов сўзлаганларига ва унинг ёзма фармонларига ҳеч иккиланмасдан ишонадиганлардан биридир. Шунинг учун муҳтарам Шуҳрат Муҳмудович Ўзбекистонда содир этилаётган барча бузғунчиликларнинг, ҳақсизликларнинг, қонун бузарликларнинг ва бошқа турли хил қусурларнинг сабабини Мамлакатни бошқараётган бош раҳбардан ташқарида кўради. Афтидан мактубнинг муаллифи жаноб Рустамов Ш. М ўзбекларда “Балиқ бошидан бузилади (сасийди ҳам дейишади),” дейилган мақол борлигини эсидан чиқариб қўйган кўринади.

Муҳтарам Рустамов Шуҳрат Маҳмудович, юзларча шикоятларни ўнлаб ташкилотларга жўнатибсиз. Ҳеч биридан жўяли бирор жавоб ололмабсиз. Шикоятларнинг бирортасини Президент маъмуриятига ҳам бир ёзиб кўринг эди. Кўрардингиз улар сизга қанақа жавоб ёзарларди. Ана ўшанда Президент Каримовнинг мамлакатдаги воқеалардан қандай даражада хабардорлдигини ва мамлакатнинг фуқароси арзу налоларига қандай даражада эътибор беришини ҳам билиб олган бўлардингиз. Менинг маслаҳатим, бундан кейин шикоятларни Ўзбекистон ҳукуматининг энг юқори раҳбари – Президент идорасига (маъмуриятига) жўнатинг.

Муҳтарам Шуҳрат Маҳмудович, ҳар ҳолда сиз рус тилида ёзишни билсангиз керак. Ўзбекча ёзувингизда анчагина грамматик ва стилистик қусурлар учрайди. Сизнинг мактубингизни ўзбек тилини ўрганган бошқа бир ўзбек бўлмаган киши ўқиса ҳеч нарса тушуна олмаган бўларди. Бу сизнинг қусурингиз эмас, албатта. Бу сизни ўқитган системанинг қусури деб биламиз. Бироқ ўзбек тилига ҳурматни унутиб қўймасликни ҳам тавсия этамиз. Тилга ҳурмат, элга ҳурмат эканлигини таъкидлашни ўз бурчимиз деб ҳисоблаймиз.

Муҳтарам мактуб муаллифи, мактубингизда сиз келтирган маълумотлар, И.Каримов бошлиқ Ўзбекистон мустафид ҳукумати сиёсий йўлининг тусини ва хусусиятини кўрсатадиган айни-ўз манзилидан олинган ашёвий далилдир. Шунинг учун мазкур мактубни асли шакли(оригинал)да эълон қилиш лозим топилди. Алибой Йўляхши (10.01.2012, чоршанба)

Марҳамат, Рустамов Шуҳрат Маҳмудовичнинг мактубини ўқинг ва мулоҳаза қилинг: “Демократизм йук булса нимани чукурлаштирамиз? 2011 йилги Фукаролар Йигини раислари сайлови жараёнида <<ФЙ раиси ва унинг маслахатчилари сайлови тугрисида>> ги Конуннинг умуман ишламаганини, прокуратура органларининг ушбу конунни ижросини назорат
килиш урнига унинг ишлатилишига тиш-тирноги билан каршилик курсатганини гувохи булдим.
Нима учун биз давлатимиз кабул килган конунни ишлатилиши учун прокуратура органлари билан курашишимиз керак?
Ушбу макола ана шу хакида.
Тошкент шахар Шайхонтохур тумани <<Эшонгузар>> Махалла Фукаролик Йигинида 2008 йилдан бери конуний ваколатга эга булган хеч кандайорганнинг мавжуд эмаслиги, сайловда ишчи гурухининг сайланмасдан тайинланиши, вакилларнинг сайланмасдан тайинланиши, ишчи гурух ва вакилларнинг сайланганлиги хакида сохта карорлар тузилиши, хокимиятга
ёкмайдиган номзодни сохта маълумотнома билан номзодлар руйхатидан чикарилиши, раис булиш истаги булмаган шахсларни номзодлар руйхатига киритилиши, раис хисобатини кун тартибидан чикарилиши, сайловга оид шикоятларни туман, шаха рва Олий Мажлис Сенати Кенгашинингкумаклашувчи комиссияларида мухокама килинмай тегишли карорлар кабул килинмаганлиги, ишчи гурухининг мурожаатларини кабул килишдан ва карор нусхасини беришдан бош тортиши, сайловга оид хужжатларни ахолидан сир тутилиши ва хоказо конунбузарликлар билан утказилган сайлов демократизм, ошкоралик ва тенг сайлов хукуки асосида утказилган деб булмайди.
Ушбу конунбузарликлар оддийгини конунбузарликлар эмас, накд жиноятлардир.
2009 ва 2011 йилларда утказилган сайловларда содир этилган жиноятлар хакида прокуратура, хокимият, кумаклашувчи комиссиялар, Бош Прокурор ва Олий Мажлис Сенатининг раиси билан олиб борилган ёзишмалар хажми 180 варакадан ошиб кетган.
Хукук-тартибот органларига жаъми 122 та шикоят топширган булсам, уларнинг бирортаси хам конунга биноан тугри хал килинмаган.
Агар менинг шикоятларим асоссиз, ноконуний булганида уларнинг менга нисбатан муносабатлари бошкача булар эди.
Содир этилган жиноятлар хакида прокуратурага берилган шикоятларни кандай килиб кия килишнинг анча-мунча усулларини урганиб чикишимга тугри келади, яъни ёлгон жавоблар ёзиш, шикоятларни кабул килишдан бош тортиш, шикоятлар жавобини талаб килмагунча юбормаслик, шикоятлар юзасидан тегишли карорлар кабул килишдан бош тортиш, шикоятларни маъносини узгартириб ваколатсиз шахсларга улоктириш, факат Бош Прокурорнинг ваколатига мансуб булган шикоятларни унга такдим этмасдан яшириш, хатто прокурорларнинг узига нисбатан жиноий иш кузгатиш хакидаги шикоятларни узлари куриб хал килишлари, Бош Прокурорнинг ва Сенат раисининг фукароларни кабул килишдан бош тортиш-булар ночор халкка карши, демократизмга карши ишлатиладиган найранглардир.
Шайхонтохур туман прокурори Б. Пулатов хам ана шу найрангларни бирма-бир обдон куллаб чиккани учун унга нисбатан жиноий иш кузгатиш хакида Бош Прокурорга шикоят беришга мажбур булдим.
Б. Пулатов жудак садокатли ва мард йигит экан, куркмасдан каторасига 18 та шикоятларим юзасидан тегишли карорлар кабул килишдан бош тортди.
Унга нисбатан жиноий иш кузгатиш хакида шикоят берилса хам пинагини бузмайди, лоакал огзаки эътироз хам билдирмайди, чунки у барча конунларни четга суриб куйиб, юкоридан берилган буйрук-сайловлар жараёнида аралашмаслик хакидаги буйрукка садокат билан амал килилган.

Мана сизга прокурорларнинг мустакиллиги, уларнинг факат конунларга буйсиниши ва уларга катъий риоя этиши.
2011 йил 11 июлдан бошлаб шу кунгача Бош Прокурор Р. Кодиров ушбу найрангбозликда иштирок этган 14 нафар прокурорларга нисбатан жиноий иш кузгатиш хакидаги шикоятларим юзасидан хеч кандай карорлар кабул килмаган.
Бечора Бош Прокурор нима килсин, ахир сайловлар жараёнида аралашмай туриш хакида узи буйрук бериб, кандай килиб уларни жиноий жавобгарликка тортсин?.
Аросатда колган Бош Прокурор шикоятларим юзасидан тегишли карорлар кабул килишдан, яъни уз мансаб вазифаларини бажаришдан бош тортишга мажбур булган.
Унинг кабулига кириш хакида бир неча бор мурожаат килганман, лекин шу кунгача унинг кабулига кира олмадим.
Нахотки у мени кабул килишдан шунчалар куркса?.
Мен топширган 64 та шикоятларим юзасидан хали бирорта хам прокурор тегишли карор кабул килмаган, яъни <<Прокуратура тугрисида>> ги Конун талабларини бажаришдан бош тортишган.
Шу конуннинг 7-моддасида фукароларнинг ариза ва шикоятларини куриб чикиш натижалари буйича прокурор карор кабул килиши ва карор устидан юкори турувчи прокурорга шикоят килиниши мумкинлиги хакида аник ёзилган, оддий хат жавобини устидан шикоят келтириш конунда назарда тутилмаган.
2011 йил 14 ноябрь куни Бош Прокурор Р. Кодировнинг хизмат фаолиятини Олий Мажлис Сенати мажлисида мухокама килинишини сураб Э. Собировга шикоят топширганман.
Кани курайликчи Э. Собиров ушбу шикоятимни кандай хал киларкин.
Ашаддий аризачини, яъни мени кураш майдонидан бутунлай четга улоктириш максадида кабихликка кул уриб, мени муомалага лаёкатсиз деб топиш хакида фукаролик иши хам кузгатилди, лекин уддалай олишмади, чунки мен илгари хам бундай чигирикдан утганлигимдан улар бехабар эди.
Сайлов даврига тузилган кумаклашувчи комиссиялар аслида сайловни конунга биноан тугри ташкил этишга кумаклашиш учун эмас, балки демократик ислохотларга карши йул-йурикларни ургатиш, конунларни кандай усуллар билан четлаб утишга кумаклашиш учун тузилган.
Туман кумаклашувчи комиссияси раисига йуллаган 4 та шикоятим, Тошкент шахар кумаклашувчи комиссияси раисига йуллаган 5 та шикоятларим ва Олий Мажлис Сенати Кенгашининг кумаклашувчи комиссияси раисига 5 та шикоятларим мазкур кумаклашувчи комиссиялар мажлисларида мухокама килинмаган ва тегишли карорлар кабул килинмаган.
Прокуратура ва суд органлари содир этилган жиноятларни яширишга шунчалик берилиб кетганидан жиноий ишлар судига таалукли ишни фукаролик судида прокурор иштирокида курилишига йул куйиб берилган холда 2.02.11. куни хал килув карори чикарилган.
Сайлов можароси юзасидан Президент Аппаратига хам 4 та шикоят топширганман, улардан 3.10.11. кунги шикоятим Сенат раиси Э. Собировнинг шикоятларим юзасидан кабул килинган карорларни нусхаларини беришдан бош тортаётгани хакида булиб, Аппарат амалдорлари шу кунгача чурк этмай сукут саклаб туришибди. Демак шикоятларим Президентга такдим этилмаган.
Мен Сенат раисидан шикоятларим юзасидан кабул килинган карорларни нусхаларини ололмай сарсон булиб юрсаму, туман хокими шикоятларим хал килинмай туриб, аллакачон 9.06.11. куни конунга хилоф равишда ”сайланган” Х. Абдуллаевни ФЙ раиси лавозимига тасдиклаш хакида фармойишним имзолаб булган экан.
Шунинг учун хам чорасиз колган Э. Собиров шикоятларим юзасидан кабул килинмаган карорлар нусхаларини менга беришдан шу кунгача бош тортиб келган.
Мана сизга демократик ислохотларни янада чукурлаштиришнинг устивор вазифаларини амалга оширилиши ва бу вазифаларни бажарилишига хукук-тартибот органларининг ва Олий Мажлис Сенатининг тиш-тирноги билан каршилик килиши.
Бундай холат давлатимизда прокуратура органларининг ишламаётганлигининг исботидир.
Прокуратура органлари ишламаса конунлар ишламайди, конунлар ишламаса демократия хакида огиз очишга хам хожат колмайди.
Юкорида кайд килинган аянчли холат факат бизнинг махалламизда эмас, балки купчилик махаллаларда хам кузатилган. Уларнинг шикоятлари хам эътиборсиз колдирилиб, сайловлар махаллий хокимият хохишига караб, уларнинг жиноий харакатлари ёрдамида ва бу холатга прокуратуранинг аралашмай тургани шароитда демократик принципларга мутлако зид холда утказилган.
Олдиндан демократия хакида жар солиб, халкни демократик ислохотларни янада чукурлаштиришга сафарбар килиб, зимдан прокуратура органларига сайловлар жараёнида аралашмай туриш хакида пинхона буйрук берилишига хурматли Президентимиз И.А. Каримовдан изох беришлариним сурайман, чунки бундай вазиятни соглом фикр билан изохлаб булмаяпти.
Демак “ФЙ раиси ва унинг маслахатчилари сайлови тугрисида”ги Конунни кабул килишдан олдин уни ишламаслик чора-тадбирлари куриб куйилган эканда?.
Бу холат юзасидан соглом фикрловчи фукаролардан савол тугилади:
Давлатимизнинг узи ишлатилишига карши булган конунни жар солиб, бош котириб, кабул килишни ва сайлов жараёнида конун талабларини бузишни кимга кераги бор?.
Ундан кура хеч кандай конун кабул килмасдан, хеч кандай айлов утказмасдан, тинчгина ФЙ раисларини тайинлаб куя колишса булмайдими?.
Балки Президентимиз махаллалардаги ФЙ раиси сайловлари кандай утказилганлигидан ва сайловлардан конунбузарликлардан умуман бехабардир?.
Шунинг учун хам ушбу маколани сайловлар хакидаги маълуматлар шояд Президентимизга етиб борса деган умидда интернетга юборяпман.
Имкониятдан фойдаланиб барча фукароларга мурожаат килиб, демократик ислохатларни янада чукурлаштириш борасида Президентимиз И. Каримов белгилаб берган чора-тадбирларни амалга оширилишини истасангиз махаллий хокимият хохишига биноан конунбузарлик йули билан утказилган нодемократик сайловлар хакида шикоятларингизни интернетга юборинг.
Рустамов Шухрат Махмудович.
Тел: (+998-90) 353-19-31.
Пресс-центр: “Узбекистонда халол ва адолатли сайловлар учун” жамоат бирлашмаси.
09.01. 2012 й. Тошкент, Узбекистон.”

Алибой Йўляхши