O'zbekiston ERK Demokratik Partiyasi

Ғазаллар

Ғазаллар
179 views
04 August 2011 - 12:52

 

 

Онча кавкаб тўкти шоми ғам хаёлингдин кўзум,

Ким ёруди оқибат субҳи висолингдин кўзум.

 

Холдин кўз тийра бўлмоқ расм эрур, бу турфаким,

Ёруди кўз мардумидек турфа холингдин кўзум.

 

Қуй ақиқи май суҳайли жом аро, эй муғбача,

Ким ёрур ул ахтари фархундафолингдин кўзум.

 

Васлингга еттим, биҳамдиллаҳки, зойиъ бўлмади,

Улки қон йиғлар эди ҳар дам хаёлингдин кўзум.

 

Бу сабабдинким недин сенсиз қолиб кўр ўлмади,

Боқа олмайдур юзунгга инфиолингдин кўзум.

 

Янги ой кўргач халойиқ кўзни юммоқ расм эрур

Лекин очилди кўруб мушкин ҳилолингдин кўзум.

 

Шукрлиллаҳким, Навоийдек мунаввардур яна

Хоки пойингдин юзум, шамъи жамолингдин кўзум.

                                      ———

 

 

Менда бир ўтдурки, гар дам урсам афлок ўртанур,

Асрасам   кўнглумда, жону жисми  ғамнок ўртанур.

 

Меҳр эмас оҳим ўтидин кўкка  етмиш  бир шарар,

Айб эмастур гар десам, дам урсам, афлок ўртанур.

 

Бас таним ўртарга қонлиғ новакинг, ҳижронни қўй,

Барқ не ҳожат, бир учқун бирла хошок ўртанур.

 

Шамъ ўти моҳиятин англай деган парвонадек

Оразинг меҳрини фаҳм айларда идрок ўртанур.

 

Ишқ аро кўнглум неча толпинса ортар шуъласи,

Ўтқа тушган телба қилғон сойи топок ўртанур.

 

Ашк юб жисмим кудуратдин, қурутмиш оҳ ўти,

Ламъае тушгач узоринг барқидин пок ўртанур.

 

Эй Навоий, чун рутабдек оташин лаъли аро

Хаста кўнглум тушти, тонг йўқ, гар бўлуб чок ўртанур.

                                    ——–

 

 

 

 

Сейл ун чектию савдо менда бепоён ҳануз,

Дашт сарсабз ўлдию мен талба саргардон ҳануз.

 

Гунбазин қилди иморат ғунчанинг ёз ёмғури,

Телба кўнглум уйи савдо селидин вайрон ҳануз.

 

Ҳар қуруғ шох ўлди дашт узра сабодин ҳуллапўш,

Тинмағур жисмим жунун водийсида урён ҳануз.

 

Тонг насими бирла найсон ёмғури не судким,

Оҳу ашким даҳр аро ҳар дам солур тўфон ҳануз.

 

Ёнғил, эй Исодамим, ҳуснунг баҳори ҳаққиким,

Бордурур муҳлик жунунумға даво имкон ҳануз.

 

Не осиғ, ҳар оқ гул ўлса марҳам учун бир момуқ

Чунки чиқмайдур ярамдин ғунчадек пайкон ҳануз.

 

Дашт ҳайвони қочарлар суҳбатимдин рам қилиб,

Ақли йўқ носиҳ гумон айлар мени инсон ҳануз.

 

Ком еткурмак ғанимат англа ҳожат аҳлиға,

Эй ғани, бу дамки коминг бирладур даврон ҳануз.

 

Шайх манъ айлар жунун ҳар дам Навоийға, кўрунг,

Ким баҳор айёмида ғофилдур ул нодон ҳануз.

                                 ——-

 

 

 

Мени мен истаган ўз суҳбатиға аржуманд этмас,

Мени истар кишининг суҳбатин кўнглум писанд этмас.

 

Не  баҳра  топқамен ондинки,  мендин истагай  баҳра,

Чу улким, баҳрае ондин тилармен, баҳраманд этмас.

 

Нетай ҳуру пари базминки, қатлим ё ҳаётимға

Аён ул заҳрчашм айлаб, ниҳон бу нўшханд этмас.

 

Керакмас ой ила кун шакликим, ҳусну малоҳатдин

Ичим ул чок-чок этмас, таним бу банд-банд этмас.

 

Керак ўз чобуки қотилваши Мажнуншиоримким,

Бузуғ кўнглумдин ўзга ерда жавлони саманд этмас.

 

Кўнгул уз чарх золидин, фирибин емаким, охир

Ажал сарриштасидин ўзга бўйнунгға каманд этмас.

 

Ул ой ўтлуғ юзин очса, Навоий, тегмасун кўз  теб,

Муҳаббат тухмидин ўзга ул ўт узра сипанд этмас.

                                       ——

 

 

Жон етиб оғзимға, топмон дарди ҳижрондин халос,

Жонни ҳижрондин халос эт, ё мени жондин халос.

 

Андоқ очти сунбулин гул узра елким, бўлмағай

Бир кўнгул оламда ул зулфи паришондин халос.

 

Дема, нолангдин учар ҳар шом элдин уйқуким,

Туннинг ул бошида эл эрмас бу афғондин халос.

 

Гарчи ер топтинг кўнгулда, ваҳм эт оҳу ашкдин,

Ким кириб вайронға, бўлмас кимса тўфондин халос.

 

Ёғса мажнун кўнглум узра шўхлар дарди, не тонг

Телба атфол ичра бўлмас сангборондин халос.

 

Истамас бир-бирни сенсиз жону тан, тенгри учун,

Ким они мундин халос этгил, муни ондин халос.

 

Ҳажр уйи ичра қоболмиш ёр ҳажридин кўнгул,

Ваҳ, қачон бўлғай бизинг тутқун бу зиндондин халос?

 

Жом давридин халос ўлмоқни зинҳор истама,

Эйки, бўлмоқ истадинг андуҳи даврондин халос.

 

Банди зулфунгдин Навоийни халос этгил десам,

Дерки: бўлмас, бўлмағунча ҳукм султондин халос.

                                     ——–           

 

 

 

Мен жаҳондин кечтиму кечмас менинг жонимдин эл,

Мек илик жондин юдум, чекмас илик қонимдин эл.

 

Тўш-тўшумдин баски расволиғ ўти лов-лов ёнар,

Ҳар тараф йўлдин чиқарлар ўтсалар ёнимдин эл.

 

Бахтим уйқусиға гўёким сурудедур ҳазин,

Кўйида буким уюмас ҳар тун афғонимдин эл.

 

Тонимаслар бир-бирин ёққон мазаллат гардидин,

Сўрғали ҳолим кириб чиққунча вайронимдин эл.

 

Менда тумори жунундек печ, ваҳким, бехабар

Ҳар тараф кўнглумда қонлиғ доғи пинҳонимдин эл.

 

Истарам, эй Хизр, келгаймен қилиб жон бирла тавф,

Каъбайи кўйин хабар топқунча борғонимдин эл.

 

Эй Навоий, қилмағайлар айб агар девонамен,

Ул пари васфин ўқуғон сойи девонимдин эл.

                                           ———

 

Эй кўнгул, бир навъ ўлубмен аҳли даврондин малул,

Ким эрурмен кимки ондин яхши йўқ, ондин малул.

 

Ҳажр агар будур, нетай мен жонни, жон нетсун мени,

Ким эрур ҳар лаҳза мендин жону мен жондин малул.

 

Тенгри халқ этмиш мени гўё малолат чеккали,

Ким даме йўқким, эмасмен халқи нодондин малул.

 

Неча диним узра титрай дилраболар кўйида,

Эй мусулмонлар, бўлубмен кофиристондин малул.

 

Истасанг мақсад, қадам қўй, таън тошидин не бок,

Каъба топти бўлмағон хори муғилондин малул.

 

Эй кўнгул, фикрингни қилким, дўсту душманлар юзин,

Кўрмас эрди, бўлмаса сен зори ҳайрондин малул.

 

Эй муғанний, тут «Ироқ» оҳангию кўргуз «Ҳижоз»,

Ким Навоий хотири бўлмиш «Хуросон»дин малул.

                                       ———

 

 

 

Меҳр кўп кўргуздум, аммо меҳрибоне топмадим,

Жон басе қилдим фидо, ороми жоне топмадим.

 

Ғам била жонимға еттим, ғамгусоре кўрмадим,

Ҳажр ила дилхаста бўлдум, дилситоне топмадим.

 

Ишқ аро юз минг маломат ўқиға бўлдум нишон,

Бир камон абрўда тузлукдин нишоне топмадим.

 

Кўнглум ичра сарв ўқдур, ғунча пайкон, гул тикан,

Даҳр боғи ичра мундоғ гулситоне топмадим.

 

Ҳусн мулки ичра сендек шоҳи золим кўрмадим,

Ишқ кўйида ўзумдек нотавоне топмадим.

 

Кўп ўқудум Вомиқу Фарҳоду Мажнун қиссасин,

Ўз ишимдин булъажаброқ достоне топмадим.

 

Ул амон ичинда бўлсун, эй Навоий, гарчи мен

Бир замон ишқида меҳнатдин амоне толмадим.

 

Табъ ганжидан маоний хурдасии, юз қатла ҳайф,

Ким нисор этмакка шоҳи хурдадоне топмадим